TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
836 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)