TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2020
Đã nhận 183 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 183 hồ sơ
Đúng hạn 183 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)